Historia Kościoła Zielonoświątkowego w Chełmie
zebrane, zredagowane i spisane przez Andrzeja Zielińskiego dn. 01.08.2015 r

Początki powstawania społeczności Zielonoświątkowej w Chełmie to koniec lat
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Pierwsze spotkania osób zainteresowanych powstaniem
wspólnoty były pod gołym niebem tj. na bazarze przy dzisiejszej ul. Popiełuszki w Chełmie. Był to
czas na modlitwę czytanie Pisma Świętego i dzielenie się wiarą z innymi ludźmi.

W 1970 roku 1 czerwca, powołano placówkę ZKE (Zjednoczony Kościół Ewangeliczny) w
Chełmie jako filie zboru w Lublinie, a na kierownika tej placówki powołano kazn. Józefa Brandysa.

Później po wyjeździe br J. Brandysa na stałe do Anglii placówka zajmował się kazn. Jan Borowski.
Pierwsze zgromadzenia odbywały się w domach prywatnych a później w wynajętym dużym
pokoju (z oddzielnym wejściem) w domu s. Katarzyny Skrzypiec przy ul. Partyzantów 79. W tym
miejscu odbywały się spotkania regularne, dwa razy w tygodniu (niedziela i czwartek) oraz
nabożeństwa międzyzborowe, w których uczestniczyli wierzący z okolicznych zborów. Warto przy
tym nadmienić, że znaczna cześć początkującego Zboru stanowiła młodzież ucząca się w szkołach
średnich i pochodząca z okolicznych miejscowości oraz tacy, którzy podjęli prace w Chełmie.

Placówkę przekształcono w samodzielny Zbór ZKE w Chełmie i zarejestrowano dnia 26
września 1976 roku.

Pastorem został Władysław Rutkowski (1). To on raz w miesiącu przybywał
(zazwyczaj wraz ze swoja rodzina) z Lublina do Chełma, aby usłużyć Słowem Bożym oraz
pomagać w sprawach organizacyjnych początkowej wspólnoty. Pomocnikiem pastora był kazn. Jan
Borowski.

Kiedy pomieszczenie przy ul. Partyzantów okazało się za małe, w kwietniu roku 1978
siedzibę Zboru przeniesiono do zakupionej kamienicy w centrum miasta przy ul Sienkiewicza
10A.

Otwarcie kaplicy przy ul. Sienkiewicza miało miejsce 16.07.1978 r. Głównym mówca
podczas okolicznościowego nabożeństwa otwarcia był prezb. Edward Czajko – członek Rady ZKE
w Polsce.

Oprócz już wymienionych braci kaznodziejów J. Brandysa i J. Borowskiego, W.
Rutkowskiego, przez szereg lat raz w miesiącu przybywał z Hniszowa do Chełma także prezb.
Józef Wołoszczuk (senior) aby usługiwać chełmskiemu zborowi.
W kwietniu 1982 roku na pastora Zboru w (głosowaniu tajnym) wybrano kazn. Józef
Wołoszczuka (juniora), który urząd ten pełnił do sierpnia 1996 roku (2). W wyniku reorganizacji ZKE
na jego XII (ostatnim) synodzie w Warszawie w maju 1987 r. wyłonił się Kościół
Zielonoświątkowy (3). To w jego struktury włączył się chełmski Zbór ZKE, zmieniając nazwę na
Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Chełmie. Decyzje te podjęto na ogólnym zebraniu
członków Zboru dnia 30.08.1987 roku. Na protokole z tego spotkania widnieja podpisy: Pastor –
kazn. Józef Wołoszczuk, z-a pastora – kazn. Jan Borowski, Członek Rady Zboru – Marianna
Szuryga i protokolant – kazn. Jan Ciszek (4).

Od samego początku istnienia Zboru znaczna większość stanowili ludzie starsi i w
podeszłym wieku, którzy odchodzili – umierali w Chrystusie zatem liczba członków zboru była
wciąż niewielka (ponad 20 wiernych).

Taki stan utrzymywał się a do drugiej połowy lat 80-tych
kiedy to w wyniku organizowanych spotkań ewangelizacyjnych przybywać zaczęły pierwsze młode
osoby z zewnątrz. Ważnym wydarzeniem chełmskiego Zboru była ewangelizacja namiotowa, która
miała miejsce w czerwcu 1990 roku. W owym czasie podczas spotkań w namiocie kolejne osoby
doświadczały głębokiego doznania religijnego zwanego przez środowiska ewangelikalne „nowym
narodzeniem”. Podczas modlitwy ludzie byli uzdrawiani i doświadczali ponadnaturalnych przeżyć.
To oni przekazywali świadectwo ewangelii dla swojego najbliższego otoczenia. Pan Bóg chrzcił
wierzących Duchem Świętym i udzielał swoich darów. Odbywały się równie chrzty wiary, czyli
pełne zanurzenie w wodzie na znak przymierza z Bogiem. W ten sposób liczba członków zboru co
najmniej dwukrotnie się zwiększyła, a młodzież “zastąpiła” najstarszych – tych, którzy ju odeszli.
W 1996 roku miedzy innymi z powodu nadmiaru obowiązków (praca zawodowa, rodzina itp)
kazn. Józef Wołoszczuk zrezygnował z funkcji pastora Zboru w Chełmie, a po nim urząd ten objął
kazn. Mirosław Kulec. Posługa duszpasterska Pastora Mirosława Kulca trwała do kwietnia 2012
roku z przerwa (od 05.2003 r do 12.2004). W czasie tej przerwy funkcje Pastora pełnił prezb.

Władysław Wigłasz, a p.o. Pastorem był diakon Janusz Dworak.
Dnia 12.10.2006 roku sprzedano nieruchomość przy ul. Sienkiewicza 10, w której mieściła
się kaplica i zmieniono lokalizacje spotkań na ul. Lwowska 72e. Zbór w tych latach wzrósł
liczebnie do około 80 członków i rozwinął różnego rodzaju posługi przynoszące błogosławieństwo
dla miasta i okolic. Od 1995 r do 1996 prowadzony był Ośrodek Samarytanin, dla osób
Opuszczających Zakład Karny.
Dnia 13.04.2012 powołano na urząd Pastora diakona Andrzeja Zielińskiego, który pełni go
do dnia dzisiejszego.
Nazwa własna Zboru – „Dom Na Skale” nawiązuje do osoby Jezusa Chrystusa jako
fundamentu życia kościoła, a misja wspólnoty zawarta jest w zdaniu:

Miłując Boga – Budować Wierzących – Ratować Ginących

Jako chrześcijańska wspólnota stanowimy alternatywę „Duchowego Domu” dla wszystkich
poszukujących swego miejsca, a w szczególności dla osób zagubionych, poranionych, niechcianych
i odrzuconych w naszym mieście.

Zbór zaangażowany jest w działalność społeczna miasta i okolic.

Prowadzona jest posługa

duszpasterska w Chełmskim Zakładzie Karnym, w Domach dziecka (Chełm i Dubienka), w
Zakładzie Poprawczym w Rejowcu i w Miejskim Szpitalu. Z inicjatywy członków zboru do szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych trafiają programy antynarkotykowe, przeciw przemocy i
antyalkoholowe. Prowadzona jest te działalność charytatywna z indywidualnymi osobami i
rodzinami znajdującymi się w ubóstwie. Zbór bierze te udział w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych
tj. koncerty, przedstawienia prelekcje.

Otwarty niedawno przy zborze oddział Coffee House wychodzi naprzeciw problemom osób uzależnionych i bezdomnych.

Modląc się o nasze miasto i wprowadzając w życie zasady Ewangelii pragniemy wywierać
dobry wpływ na Chełm i jego mieszkańców.

Zbór chełmski prawnie i administracyjnie działa na mocy Ustawy o stosunku Panstwa do
Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dn. 20.02.1997 r. (DzU. Nr 41, p.254)

Bibliografia:
1. Artykuł: Wspólnoty Wyznaniowe w Chełmie, Gazeta Wieści Chełmskie z roku 1997 nr
1(54) s5 autor: Konstanty Prożogo
2. Osobiste archiwa Pastora Józefa Wołoszczuka (juniora)
3. Archiwa Kościoła Zielonoświątkowego w RP
4. Archiwa Zboru w Chełmie